fredag 13 oktober 2017

Sammanställning av politikersvar

Jag skrev följande frågor till samtliga partier:

Vad gör ni för att trygga framtiden för personer som är helt beroende av andra för att överleva? Som inte klarar gruppbostäder och som behöver särskilt ingående kunskaper och som måste ha assistans dygnet runt, och t.o.m. dubbelbemanning.

Hur ska ni göra för att föräldrar till dessa individer inte ska gå under, och därmed bli en belastning för samhället dom också?

Hur ska tryggheten säkras, så inte kommuner kan rasera en individs liv bara för att det hamnar maktmissbrukare på chefsstolarna?

Vart går mina skattepengar? När ska dom som klarar sig ändå bli dom som får offra sig, och inte dom som inget har?

Ska personer som är lika beroende av hjälp som en bebis slängas ut på gatan? Är målet att dom ska självdö, så kostar dom inget mer sen? För när assistansen tas bort från individer som inte överlever utan den, så är det ju det som händer…

När ska vår fina unika LSS bli den trygghet den en gång var?

Har personer i behov av stort stöd inget värde?

Varför ska jag rösta på er i nästa val?

Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna svarade direkt. Socialdemokraterna svarade när jag skickade frågorna en andra gång. Moderaterna svarade efter tredje försöket. Liberalerna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna tycker inte frågorna är värda att besvara alls. Jag kommer fortsätta skicka frågorna till dom. (Ett tillägg längst ner i inlägget med svar från Centerpartiet)

Här är dom svar jag fått:


Vänsterpartiet:

Hej Nina, tack för ditt mejl!

För Vänsterpartiet är människors lika värde en grundläggande utgångspunkt och alla människor har kunskaper, förmågor och erfarenheter som är viktiga för samhället. Tillgänglighet och delaktighet är en fråga om att ge alla medborgare samma demokratiska rättigheter och möjligheter i samhället. LSS är en fin frihets- och rättighetsreform som måste värnas.
Vänsterpartiet ser med mycket stor oro på den utveckling som orsakats av regeringens agerande kring LSS. Det handlar dels om att regeringen via regleringsbrevet för 2016 gett Försäkringskassan ett ändrat uppdrag, men också om den utredning man har tillsatt om LSS. I de nya direktiven till Försäkringskassan för assistansersättningen anges som mål att Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen. Det är mot denna bakgrund vi tog ett utskottsinitiativ för att se till att regeringen ändrar sig och att människor får den assistans de behöver. Dessvärre blev detta initiativ nedröstat av regeringen, Moderaterna och Centerpartiet. Vänsterpartiet beklagar det.

Det är inte varken acceptabelt eller värdigt ett välfärdsland som Sverige att människors vardag och tillvaro kullkastas på det sättet vi nu bevittnar. Vänsterpartiet kommer fortsätta kämpa för en väl utbyggd välfärd och en LSS att lita på.


Vänliga hälsningar
Vänsterpartiets partikansli


Miljöpartiet:

Hej Nina, tack för ditt mail!

Frågor gällande LSS och assistans är ytterst viktiga och känsliga. Dessvärre går inte alltid politiska processer så snabbt som vi skulle önska. Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över assistansersättningen i socialförsäkringsbalken (SFB) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), vars resultat ska presenteras senast 1:a oktober 2018. Regeringen är öppna för lagförändringar om lagens avsikt inte uppfylls. Just på grund av att dessa frågor är så avgörande för de individer som berörs är det dock viktigt att förändringar av lagar och regler görs med försiktighet och med goda underlag. Miljöpartiet vill att alla människor ska kunna leva värdiga liv, oavsett funktionsförmåga.

Vi utvecklar ständigt vår politik inoom sociala frågor och ser ett behov av fortsatt politikutveckling internt när det kommer till assistans och LSS, för att kunna uppnå Miljöpartiets vision om ett samhälle som är tillgängligt för alla. På vår senaste kongress (våren 2017) röstades följande beslut på området igenom och är därigenom från och med nu en del av MP:s politiska arbete:

1. att MP ska verka för att regelverket förändras så att medicinering i form av exempelvis sondmatning inte ses som egenvård och därigenom blir assistansberättigad tid.

2. att MP ska verka för att Försäkringskassan ges huvudansvaret för att föra en dialog med kommunernas socialtjänst om de ärenden där de bedömer att assistanstiden understiger 20 timmar i syfte att så få som möjligt ska hamna mellan stolarna.

3. att alla universitet och högskolor ska ha tillgång till funktionshindersamordnare.

Vårt arbete med att se till att människor inte hamnar mellan stolarna fortsätter och vi kommer fortsatt att stå upp för alla människors lika värde och en rättvis välfärd.

Vänliga hälsningar
Miljöpartiet de grönaKristdemokraterna:

Bästa Nina.

Stort tack för ditt mejl.

Kristdemokraterna kommer alltid värna de som är i störst behov av hjälp och omsorg. LSS och assistansersättningen är därför viktiga reformer vi noga följer och vill utveckla. I grunden handlar det om vilket samhälle vi vill vara. Vad är det värt för oss som skattebetalare att personer som föds med eller förvärvat en funktionsnedsättning ges möjlighet att leva ett liv som bättre liknar det liv vi andra kan leva. Vi kristdemokrater är beredda att göra de prioriteringar som behövs för att vi ska leva upp till det som var avsikten med LSS. Kristdemokraterna kommer inte stillatigande se på när regeringen undergräver människors rätt att inte bara överleva utan att också få leva.

Kristdemokraternas riksdagsledamot och tillika ordförande i Socialutskottet, Emma Henriksson, har arbetat aktivt med frågan för att stärka LSS. Nedan finner ni en debattartikel som hon har skrivit tillsammnas med ordförande för Funktionsrätt Sverige.


Med vänliga hälsningar

KRISTDEMOKRATERNA


Socialdemokraterna:

Hej Nina!

Tack för ditt mejl. Vi beklagar att vårt svar har dröjt.

För oss är det självklart så att alla familjer ska kunna få sin vardag att gå ihop och att alla ska få det stöd de har rätt till. Samtidigt finns det fall där människor fått sin assistans minskad. Det beror på hur lagen i dagsläget tolkas, inte på nedskärningar. Den lagstadgade rätten till assistans har alltså inte förändrats. Regeringen har inte heller fattat några beslut om nedskärningar av timmar. Tyvärr har den kopplingen ändå gjorts, vilket skapat både oro och frustration bland många människor.

Därför är det bra att regeringen nu, i årets regleringsbrev till Försäkringskassan, förtydligat att den lagliga rätten till assistans aldrig får sättas på undantag – varken av ekonomiska eller andra skäl.

Men det räcker inte. Många upplever att de inte får det stöd de behöver, och skillnaderna i bedömningarna från Försäkringskassan och kommuner varierar allt för mycket. Det skapar en otrygghet, kommer jag att få stöd för det jag behöver? Så ska det inte vara. Regeringen har därför tillsatt en utredning så att LSS och assistansersättningen kan förbättras, att träffsäkerheten ökar så att alla får den hjälp som har rätt till. Behöver lagen ändras för att fungera bättre, så ska den också det.

Regeringen har dessutom vidtagit flera andra åtgärder för att öka tryggheten:

- Bättre ersättningsystem. Ett lagförslag för att ge större möjlighet för personer med mycket stora behov att kunna få ersättning på ett sätt så att de bättre kan planera sina assistanstimmar i framtiden, exempelvis för kommande semestrar och storhelger.

- Ingen ska hamna mellan stolarna i det delade ansvaret från staten och kommunen. En kartläggning ska göras av det stöd som lämnas av kommuner till personer med funktionsnedsättningar som har behov av egenvårdsinsatser. På så vis kan det säkerställas att människor inte hamnar mellan stolarna i ett system med flera huvudmän (kommun och stat). Men då måste också staten bättre veta vilka som inte får hjälp med egenvård av Försäkringskassan, och i stället ska få det av kommunen.

- Den som får assistans ska alltid kunna känna sig trygg med att få stöd av seriösa utförare. Inspektionen för vård och omsorg kommer att få ett uppdrag för att förbättra tillsynen och tillståndsprövningen för aktörer inom LSS och assistansen. Det behövs också mer ordning och reda inom assistansen som i dag har över 1000 utförare.

Vi ska slå vakt om en stark gemensam välfärd som ser till att ge stöd till den som behöver det, oavsett vem du är, var du bor eller storleken på plånboken. Det är en stor utmaning att komma till rätta med det som inte fungerar i våra välfärdssystem, men det är självklart för oss Socialdemokrater att ta det ansvaret och vända skutan i rätt riktning.

Kort sammanfattat innebär det alltså att vi anser att samhället ska ge stöd till de individer som behöver det mest, intentionerna bakom LSS-lagstiftningen ska gälla, och att jobba och vara förälder ska vara möjligt även för den som har barn med funktionsnedsättning!

Vi kommer därför att prioritera: Starkt stöd till personer med funktionsnedsättning. Alla som har rätt till stöd ska få det. Den personliga assistansen och assistansersättningen ska präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet. Pengarna ska gå till assistans, inte marknadsföring och vinst.

Vänligen,
Marie

Socialdemokraterna

Var med och utveckla den svenska modellen.


Moderaterna:

Hej Nina och tack för ditt mejl,

Socialpolitiken utgör en viktig del i samhällets skyddsnät för att ge trygghet och stöd till de människor som av olika anledningar hamnat i en situation de inte klarar av utan hjälp. Vår socialpolitik syftar till att hjälpa de människor som behöver det, samtidigt som de sociala trygghetssystemen ska uppmuntra människor att utifrån sina egna förutsättningar bryta utanförskap och bidragsberoende. Alla människor har ett ansvar för sitt eget liv. Men ibland, av olika skäl, klarar man sig inte ensam eller orkar inte ta ansvar för sina närmaste. Då behövs ett skyddsnät som ger trygghet men också ger stöd för att kunna ta sig ur utanförskapet.

För att varje person med funktionsnedsättning ska kunna forma sitt eget liv behöver generella insatser kompletteras med stöd och service efter individuella behov. Insatser som till exempel personlig assistans, personligt ombud, bilstöd, hjälpmedel eller teckenspråkstolk ska göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att leva ett självständigt och aktivt liv. De statliga anslagen till sådan verksamhet är en viktig del av politiken till stöd för personer med funktionsnedsättning. 1994 införde den borgerliga regeringen Lagen om assistansersättning (LASS). Rätten till personlig assistans gav svårt funktionshindrade möjlighet att anställa sin egen assistent eller anlita kommunen eller andra företag för att utföra denna tjänst. Ett viktigt steg togs i arbetet med att skapa förutsättningar för självbestämmande, inflytande och kontinuitet. Reformen har haft stor betydelse för personer med funktionshinder och gett dem ökade möjligheter att bestämma över sin egen vardag.

Den som behöver hjälp och assistans ska självklart få det. Rätten till personlig assistans ger svårt funktionshindrade möjlighet att anställa sin egen assistent eller anlita kommunen eller andra företag för att utföra denna tjänst. Ett viktigt steg togs i arbetet med att skapa förutsättningar för självbestämmande, inflytande och kontinuitet. Reformen har haft stor betydelse för personer med funktionshinder och gett dem ökade möjligheter att bestämma över sin egen vardag.

Däremot måste vi se över de ökade kostnadsökningarna för assistansersättningen. Då handlar det framförallt om att stävja bedrägerier som sker inom ramen för assistansersättningen. Bedrägerier mot Försäkringskassan (assistansersättning), Arbetsförmedlingen (företagarstöd) och Länsstyrelserna (statlig lönegaranti) uppgår till hundratusentals kronor eller till och med miljonbelopp per ärende. Att upptäcka och bekämpa dessa brott handlar både om att spara mångmiljonbelopp, och om att bevara legitimiteten i de bidragssystem som missbrukas. Vi föreslår därför ett åtgärdspaket för att minska missbruk och fusk med bidrag och ersättningar.

Med vänlig hälsning,
Väljarkontakter


nya moderaterna
Box 2080
103 12 Stockholm

08-676 80 00


Jag vill inte tala om vad andra ska ha för åsikter, men om man tycker att assistansen och LSS är en viktig fråga så bör man rösta på Vänsterpartiet. För oss är det den allra viktigaste frågan eftersom den helt avgör vår dotters framtid. Om hon ska ha någon öht.

Vad man än tycker, så kan man påverka. Gör det!


asa.regner@regeringskansliet.se, stefan.lofven@regeringskansliet.se,
info@vansterpartiet.se, brevsvar@brevsvar.socialdemokraterna.se, info@mp.se, info@centerpartiet.se, info@liberalerna.se, info@kristdemokraterna.se, info@moderaterna.se, info@sd.se


Här följer ett svar från Centerpartiet som jag tyvärr hade missat, för det hamnade i samma post som ett annat svar från ett annat parti. Jag ber om ursäkt för det.


Centerpartiet

Hej!
Tack för ditt brev och för dina frågor! I vårt idéprogram (partiprogram) står följande:

”Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik. Vi tror på varje människas rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid. Det är därför vi vill att makt ska finnas så nära människor som möjligt. Det är därför vi försvarar alla människors frihet från förmynderi och påtvingad kollektivism. Det är därför vi tror på ett gemensamt ansvar för att ge alla människor möjligheter att förverkliga sina liv och sina drömmar och utjämna de orättvisor som arv och uppväxt skapat.”

Samt

”Välfärden ska innefatta sociala skyddsnät som förmår skapa en god ekonomisk grundtrygghet. Tryggheten ska vara utformad så att ingen faller igenom samtidigt som den stimulerar till arbete och egen försörjning.”

Det betyder att alla människor ska ha möjligheter att forma sin egen framtid och att samhället ska finnas med stöd till den som behöver det.

Utifrån det formar vi våra förslag, där en annan förutsättning är att beslut ska fattas så nära det berörda som möjligt, vilket är det som vi kallar Närodlad politik.

Du ska välja Centerpartiet i nästa val om du vill att beslut ska fattas så nära de berörda som möjligt, om miljöfrågorna är viktiga för dig tillsammans med företagande och människors trygghet.

Centerpartiet anser att vi ska ha ett samhälle som är tillgängligt för alla. Därför får inte funktionsnedsättningar vara ett hinder för människor som vill utbilda sig, jobba, ha en aktiv fritid eller engagera sig i samhället.

Vi var med och drev igenom den nya lagstiftning som innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska vara grund för diskriminering. Ett samhälle som är tillgängligt för alla är en grundläggande demokratifråga.

För dem i behov av mest stöd finns LSS-lagen. Det är en rättighetslag som ger personer med funktionsnedsättningar möjlighet att leva som andra. Det är en viktig lag som vi vill skydda.

Att få personlig assistans är viktigt och förenklar vardagen för många människor. Alla ska ha möjlighet att påverka sin egen situation. Om man har en funktionsnedsättning är det viktigt att den hjälp och det stöd man får är anpassat den unika situation som gäller för varje människa. Därför vill vi ge människor med funktionsnedsättning fler möjligheter att bestämma över innehållet i stöd, hjälp och service.

Vi är övertygade om att ett steg mot full delaktighet är möjligheten att kunna försörja sig genom eget arbete. Det ska vara enkelt att anställa en person med funktionsnedsättning. Därför är det viktigt att arbetsmarknaden blir mer öppen för dem som vill jobba trots att de har begränsad arbetsförmåga. De som har så omfattande funktionsnedsättningar att de inte kan jobba ska ha rätt till samhällslön.

Centerpartiet vill bland annat ta bort arbetsgivarnas medfinansieringsansvar, införa fler lönebidragsplatser och skapa fler jobb via Samhall. Dessutom vill vi öka det sociala företagandet och göra det lättare för människor med funktionsnedsättning att starta företag.

Vi vill också att branschorganisationer ska kunna skriva sociala kontrakt. Genom ett sådant partnerskap skulle man kunna skapa enklare regler för att anställa människor med funktionshinder. Samtidigt skulle kontraktet i sig innebära att både offentliga och privata arbetsgivare skulle åta sig att öppna upp sina arbetsplatser för människor med funktionshinder.

Centerpartiet arbetar också för att LSS ska fortsätta vara en rättighetslagstiftning och för att sysselsättningsgarantin ska utvidgas till att omfatta människor med psykiska funktionsnedsättningar. Det var ett av de förslag som lades fram av LSS-kommittén.

Unga personer som på grund av en sjukdom eller en funktionsnedsättning har svårt att arbeta eller studera fullt ut, kan få rätt till så kallad aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Systemet idag är utformat så att många unga med funktionsnedsättningar som får aktivitetsersättning inte deltar i insatser som syftar till att öka chanserna att få arbete eller börja studera. Ett skäl är att de förlorar sin rätt till ersättning om de vill studera på deltid. Den som har sjuk- eller aktivitetsersättning tjänar inte heller på att söka arbete eftersom inkomsten kan minska när man skriver in sig vid Arbetsförmedlingen. Människor som har sjuk- eller aktivitetsersättning måste ges bättre förutsättningar att bryta sitt utanförskap. Deras situation kan förändras och därför vill vi att det ska vara möjligt att våga testa att arbeta eller studera utan att förlora sin ersättning.

Alla ska ha möjlighet att påverka sin egen situation. Om man har en funktionsnedsättning är det viktigt att den hjälp och det stöd man får är anpassat efter individens behov. Därför vill vi ge människor med funktionsnedsättning ökade möjligheter att bestämma över innehållet i stöd, hjälp och service. Framför allt personer som får sin assistans från kommunen har för lite valfrihet idag. Därför vill vi se över ersättningen för den kommunala assistansen.

En del av dina frågor är sådana att de har lokala svar. Centerpartiet kan inte på riksnivån besluta om hur en viss verksamhet bäst utformas i en kommun. Det vet de lokala politikerna bättre hur det kan fungera och det är så vi tänker om vår Närodlade politik, att beslut ska fattas så nära de berörda som möjligt. Det handlar heller inte om EN lösning, utan om många olika, beroende på att individerna är olika.

Vi vet också att det läggs ett stort ansvar på anhöriga och därför är det viktigt att det finns möjligheter för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt och att det finns ett stöd, exempelvis ett personligt ombud, för den som behöver det.

Länsstyrelsen har kontroll över god man och överförmyndarverksamheten. Även lokala politiker kan kontaktas för att ta hjälp om det förekommer missförhållanden.

När det gäller skolan och utbildningen, så har vår riksdagsledamot Per Lodenius arbetat hårt för att förbättra särskolan, särgymnasiet och göra det möjligt för alla att läsa vidare, oavsett funktionsnedsättning. Här görs mycket, men det behöver göras mer för att skapa likvärdiga förutsättningar för alla att skaffa sig en examen och ett arbete.

Hoppas att du med det här svaret något har fått svar på dina frågor!


Vänligen,
Inger Fredriksson

Centerpartiets Riksorganisation


Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik.

Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.Även Sverigedemokraterna har svarat nu, och det kan ni läsa HÄR

Ytterligare ett tillägg och även Liberalerna har svarat, det kan ni läsa HÄR.


Jag kommer inte att publicera några politiska åsikter bland kommentarerna utan hänvisar istället till riksdagen med sådant. Tack.

.

1 kommentar:

Annelie L sa...

Läste precis om någon podd vänsterpartiet skulle ha, Vid köksbordet, eller något sådant skulle den heta, vet inte om alla avsnitt skulle handla om LSS men det första skulle ta upp det ämnet i alla fall.
(ps. Vänsterpartiet är bäst i alla avseenden, tycker jag, men säg inget till nån ;), en hel del tycker nämligen att jag har fel)
Kramar om och önskar jag kunde få en av dina underbara kramar på riktigt <3