fredag 10 augusti 2012

Förvaltarskap / God man

Först – Vill ni läsa dagens vanliga inlägg så är det bara att scrolla vidare.

Jag fick en kommentar från ”Anonym” efter inlägget idag. Tyvärr kan jag inte ta bort din mailadress i kommentaren, så jag väljer att inte publicera den, men klistrar in den här istället.

”Hej. Det är ju fel. Sandra ska ju ha förvaltare. Har en kompis med grava psykiska problem och hon har förvaltare. För hon kan inte ta hand om sig överhuvudtaget. Slösar pengar och är inte ett dugg ordentlig.

En godman kan sörja för ens person och för ekonomin och förvalta egendom. Men då har personen fortfarande bestämmande rätt och ska kunna ta egna beslut. Men måste fråga den godemanen innan denne köper något. Och denne får fickpengar varje vecka som denne ska sörja för själv.

En förvaltare tar över allt ansvar och personen förväntas då inte kunna ta hand om sin ekonomi alls själv. Och personen är då så pass handkapad att denne inte förstår sitt eget bästa .Eller är gravt funktionshindrad och inte kan fatta egna beslut alls.

För när man har godman måste man själv skriva på papper tillsammans med den godemanen. Den godemanen kan skriva på själv med. Men det är önskvärt om personen själv kan skriva under själv.

En förvaltare tar över sådant ansvar helt. Och man är garanterad att denne inte behöver följa med till banken alls. Och om de blir rättstvister så behöver svarande inte följa med alls. Men med en godman har man mer eget ansvar.

Jag ska få godman. Men jag kan fortfarande ingå avtal och köpa saker själv. Men jag måste fråga min godeman om det är utanför vad jag kommer få varje vecka.

Skulle jag fått en godman hade jag inte kunnat få ta avtal själv eller beslutat något själv.

Och Sandra vad jag har förstått det som kan ju inte fatta beslut själv. Utan måste ha hjälp dygnet runt.

Lycka till”


Tack för din fina kommentar! Du har helt rätt i att Förvaltare passar bättre för Sandra.
Så här står det på dom olika intygen:

Läkarintyg för utredning i ärende om anordnande av förvaltarskap
enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken (FB)1:

”Om någon som befinner sig i en sådan situation som anges i 4 § är ur stånd
att vårda sig eller sin egendom, får rätten besluta att anordna förvaltarskap
för honom eller henne. Förvaltarskap får dock inte anordnas, om det är
tillräckligt att godmanskap anordnas eller att den enskilde på något annat,
mindre ingripande sätt får hjälp.
Förvaltaruppdraget skall anpassas till den enskildes behov i varje särskilt
fall och får begränsas till att avse viss egendom eller angelägenhet eller
egendom överstigande ett visst värde.
Rätten får överlåta åt överförmyndaren att närmare bestämma uppdragets
omfattning.
När rätten meddelar ett beslut enligt första stycket, skall rätten samtidigt
förordna en förvaltare att utföra uppdraget. Om en förvaltare i något annat
fall skall förordnas på grund av ett beslut enligt första stycket, skall förordnandet
meddelas av överförmyndaren.”

Läkarintyg för utredning i ärende om anordnande av godmanskap
enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken (FB)1:

”Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd
eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin
egendom eller sörja för sin person, skall rätten, om det behövs, besluta att
anordna godmanskap för honom eller henne. Ett sådant beslut får inte
meddelas utan samtycke av den för vilken godmanskap skall anordnas, om
inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas.
När rätten meddelar ett beslut enligt första stycket, skall rätten samtidigt
förordna en god man att utföra uppdraget. Om en god man i något annat fall
skall förordnas på grund av ett beslut enligt första stycket, skall förordnandet
meddelas av överförmyndaren.”


Skillnaderna på intygen är att när man söker God man så behöver personen hjälp att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och sörja för sin person. När man söker Förvaltare så är personen ur stånd att vårda sig och sin egendom, vilket stämmer bättre på Sandra. Men God man ska ge henne samma skydd, eftersom hon inte kan ställa till det för sig själv. Dvs, hon kan inte skriva under papper, bli lurad, eller göra av med sina pengar. Vi kan i efterhand söka Förvaltarskap om vi anser att det är nödvändigt, men det är en mycket större process, så det går fortare, och är smidigare att börja med God man. Och får Sandra tillräckligt skydd med det så nöjer vi oss så. Hon är inte medveten om nåt av det själv så huvudsaken hon skyddas.

Fast jag undrar ju lite vem som tycker det är besvärligt, för på Tingsrätten har dom inte ifrågasatt vår ansökan om Förvaltare, utan det var först när vi träffade läkaren som det blev protester, och enligt läkaren så är det Tingsrätten som brukar ifrågasätta…?

Nåja, det blir nog bra tillslut. Vi krånglar väl så länge det behövs, helt enkelt ;)

♥ Kram ♥

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hej.Här tycker jag absolut inte ni ska ge er förens hon får en förvaltare. För som i min kompis fall hon hade godman i början men det funkade inte alls. För hon är så pass gravt psykiskt funktionshindrad så hon bor på ett boende och klarar saker tror hon.Men jag ser ju att hon inte gör det. Och har man godman förväntas det att man ska kunna prata med personen man har som klient.Att man tillsammans ska fatta beslut. Och det är inte alls säkert att Sandra inte behöver vara med om man har godman.Har man förvaltare vet man att klienten inte är med på möten eller något. utan ni föräldrar kan lugnt och tryckt luta er tillbaka. Men med en godman förväntas man klara mer saker själv. Man förväntas kunna klara sig själv till viss del men inte fullt ut. Förvaltaren tar över allt ansvar, Det gör ju en godman med till viss del men man förväntas vara med och bestämma tillsammans.

Att läkaren motsätter sig det är för att han/hon inte orkar med pappersarbetet. För Sandras bästa ska hon ha en förvaltare.

Vet hur läkare är de gör helst så lite som möjligt.

Och läkaren ska se till Sandras bästa och det gör inte denne läkaren.

Blir så förbannad på läkaren

Anonym sa...

Hej igen. här har jag hittat en massa bra info om skillnaderna mellan godman och förvaltare. du kan ju publicera det så andra kan lära sig med:)

God man/förvaltare

Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av Föräldrabalkens bestämmelser (11:4 och 11:7). En god man/förvaltare tar hand om ekonomiska och rättsliga frågor åt myndiga personer som inte själva klarar av det. Orsaken kan vara till exempel sjukdom eller förståndshandikapp.

Lagstiftningens innebörd:
En förutsättning för att godman-/förvaltarskap ska kunna anordnas är att detta måste ha sin grund i "sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande". Lagrummet behandlar således förhållandes för en sjuk person. Godmanskap kan därför inte anordnas om det inte föreligger sådant hälsotillstånd som lagstiftaren avsett.

Vidare ska sådant hälsotillstånd förorsakat behovet av hjälp, dvs hjälpbehovet har uppstått på grund av någon av de grunder som lagen räknar upp.

En ytterligare förutsättning för godman-/förvaltarskap är att anordnade endast får ske "om det behövs". Om hjälp via mindre ingripande insatser kan göras ska detta i första hand användas. det kan t.ex. vara hjälp från anhöriga, vänner, socialförvaltningen, kurator, vårdpersonal, bank eller genom fullmakt för någon.

I Sverige är alla personer som fyllt 18 år myndiga. Begreppet omyndigförklaring avskaffades 1989. En omyndig kan endast vara en person under 18 år. Den person som har god man eller förvaltare kallas huvudman.

Det finns en avgörande skillnad mellan godmanskap och förvaltarskap. Den gode mannen är endast ett biträde till huvudmannen, som har kvar sin rättshandlingsförmåga och den gode mannen ska inhämta huvudmannens samtycke till alla större rättshandlingar utom de som rör den dagliga hushållningen. Om samtycke inte kan ges får den gode mannen själv förta rättshandlingar inom ramen för sitt förordnande och för huvudmannens bästa. Om huvudmannen saknar förmåga att ge samtycke så ska det vara dokumenterat i läkarintyg.

En förvaltare har, inom ramen för sitt förordnande, ensam behörighet att företa rättshandlingar för huvudmannens räkning utan att inhämta dennes samtycke. Trots förvaltarskapet bestämmer den enskilde i frågor som rör hans eller hennes boende och innehållet i erbjuden vård. Det hindrar naturligtvis inte att bl.a. vårdinrättningar inhämtar förvaltarens synpunkter.

Uppdraget som god man eller förvaltare innebär tre huvudsakliga uppgifter: bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person.

En god man/förvaltare ska som regel överta ansvaret för huvudmannens ekonomi. Huvudmannens tillgångar får aldrig sammanblandas med gode mannens/ förvaltarens.

En god man/förvaltare ska se till att huvudmannen får den vård och tillsyn han behöver. En god man/förvaltare ska alltid verka för huvudmannens bästa varför närståendes intressen inte ska beaktas om de kan anses stå i strid med huvudmannens vilja.

VIKTIGA SKILLNADER MELLAN GODMANSKAP OCH FÖRVALTARSKAP
God man Förvaltare
Frivilligt Tvångsåtgärd
Den enskilde behåller sin rättshandlingsförmåga Den enskilde förlorar sin rättshandlingsförmåga
Den enskilde bestämmer Förvaltaren bestämmer
Gode mannen ska inhämta samtycke från den enskilde Förvaltaren ska inhämta samtycke från den enskilde då så är möjligt
Godmanskapet kan upphöra på den enskildes begäran Vid förvaltarskapets upphörande krävs i regel läkarintyg eller annan utredning som visar att förvaltarskapet inte längre behövs