fredag 2 september 2016

Politikerutfrågning – Centerpartiet

Jag har skickat ett mail den 10/7, och en påminnelse den 16/8, med lite frågor till samtliga partier, gör det du med, vettja! Det är så vi kan påverka. Jag tycker ju att inget parti pratar om våra medborgare som har behov av extra stöd, och om vi väljare visar att vi tycker det är viktiga frågor, så måste det bli mer fokus på det, tänker jag. Så komigen! HÄR är alla mailadresser.

Första svaret var från från Kristdemokraterna, och det kan ni läsa HÄR. Nu har svar kommit från Centerpartiet. Här är mitt brev, följt av svaret jag fick:

”Hej!
Jag har lite frågor som jag skulle vilja ha besvarade. Det handlar om människovärde och jag tänker främst på personer inom npf (neuropsykiska funktionshinder) och i synnerhet autism där kunskapen är mycket bristfällig ute i samhället! Men även andra utsatta individer som drabbas när det sitter människor med makt och bestämmer vad dom anser är bäst utan att veta vad det handlar om.

-Varför ska jag rösta på (XXX) i nästa val?

-Vad gör ni för att personer som är helt beroende av andra ska få ett värdigt liv?

-Hur kommer det sig att kommuner har sådan makt att dom helt kan strunta i LSS, utredningar och individers behov av stöd? Vad ska ni göra åt det?

-Vad finns det för skydd för den lilla utsatta individen som inte klarar nånting själv?

-Vad ska det göras för dom individer som har så stora behov av individanpassat stöd att dom inte ens klarar dom verksamheter som erbjuds?

-Hur ska anhöriga få mer att säga till om när det ska individanpassas och personkännedom är mycket viktig?

-Vart ska en individ ta vägen som inte klarar gruppbostad, lägenhet, Daglig verksamhet eller korttidsvistelser?

-Vad händer med individer som inte har en plats i samhället när deras anhöriga dör?

-Hur ska individernas stöd säkras?

-Vad ska det finnas för kontroller, och möjlighet att anmäla, när missförhållanden upptäcks i verksamheterna och när det gäller Godman och Förvaltare?

-Hur ska kommuner tvingas att se till individens bästa?

-Hur ska LSS utformas så det inte går att slingra sig när en individ är i behov av stora anpassningar?

-Vad är det för vits att ha skolplikt och krav på anpassningar i skolorna, när hela livet raseras efter skolan då all pedagogik och specialanpassning bara försvinner?

-Vad ska det göras för att personer som har gått i en trygg träningsskola ska få ett tryggt vuxenliv?

-Varför ska människor må dåligt och hamna i den mycket kostsamma psykvården där det inte finns kunskaper i den specialpedagogik som många av dom här individerna behöver, när rätt hjälp är mycket, mycket billigare och skonsammare? Vad ska göras åt det?

Mvh Nina”

Svar från Centerpartiet:

”Hej!
Tack för ditt brev och för dina frågor! I vårt idéprogram (partiprogram) står följande:

”Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik. Vi tror på varje människas rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid. Det är därför vi vill att makt ska finnas så nära människor som möjligt. Det är därför vi försvarar alla människors frihet från förmynderi och påtvingad kollektivism. Det är därför vi tror på ett gemensamt ansvar för att ge alla människor möjligheter att förverkliga sina liv och sina drömmar och utjämna de orättvisor som arv och uppväxt skapat.”

Samt

”Välfärden ska innefatta sociala skyddsnät som förmår skapa en god ekonomisk grundtrygghet. Tryggheten ska vara utformad så att ingen faller igenom samtidigt som den stimulerar till arbete och egen försörjning.”

Det betyder att alla människor ska ha möjligheter att forma sin egen framtid och att samhället ska finnas med stöd till den som behöver det.

Utifrån det formar vi våra förslag, där en annan förutsättning är att beslut ska fattas så nära det berörda som möjligt, vilket är det som vi kallar Närodlad politik.

Du ska välja Centerpartiet i nästa val om du vill att beslut ska fattas så nära de berörda som möjligt, om miljöfrågorna är viktiga för dig tillsammans med företagande och människors trygghet.

Centerpartiet anser att vi ska ha ett samhälle som är tillgängligt för alla. Därför får inte funktionsnedsättningar vara ett hinder för människor som vill utbilda sig, jobba, ha en aktiv fritid eller engagera sig i samhället.

Vi var med och drev igenom den nya lagstiftning som innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska vara grund för diskriminering. Ett samhälle som är tillgängligt för alla är en grundläggande demokratifråga.

För dem i behov av mest stöd finns LSS-lagen. Det är en rättighetslag som ger personer med funktionsnedsättningar möjlighet att leva som andra. Det är en viktig lag som vi vill skydda.

Att få personlig assistans är viktigt och förenklar vardagen för många människor. Alla ska ha möjlighet att påverka sin egen situation. Om man har en funktionsnedsättning är det viktigt att den hjälp och det stöd man får är anpassat den unika situation som gäller för varje människa. Därför vill vi ge människor med funktionsnedsättning fler möjligheter att bestämma över innehållet i stöd, hjälp och service.

Vi är övertygade om att ett steg mot full delaktighet är möjligheten att kunna försörja sig genom eget arbete. Det ska vara enkelt att anställa en person med funktionsnedsättning. Därför är det viktigt att arbetsmarknaden blir mer öppen för dem som vill jobba trots att de har begränsad arbetsförmåga. De som har så omfattande funktionsnedsättningar att de inte kan jobba ska ha rätt till samhällslön.

Centerpartiet vill bland annat ta bort arbetsgivarnas medfinansieringsansvar, införa fler lönebidragsplatser och skapa fler jobb via Samhall. Dessutom vill vi öka det sociala företagandet och göra det lättare för människor med funktionsnedsättning att starta företag.

Vi vill också att branschorganisationer ska kunna skriva sociala kontrakt. Genom ett sådant partnerskap skulle man kunna skapa enklare regler för att anställa människor med funktionshinder. Samtidigt skulle kontraktet i sig innebära att både offentliga och privata arbetsgivare skulle åta sig att öppna upp sina arbetsplatser för människor med funktionshinder.

Centerpartiet arbetar också för att LSS ska fortsätta vara en rättighetslagstiftning och för att sysselsättningsgarantin ska utvidgas till att omfatta människor med psykiska funktionsnedsättningar. Det var ett av de förslag som lades fram av LSS-kommittén.

Unga personer som på grund av en sjukdom eller en funktionsnedsättning har svårt att arbeta eller studera fullt ut, kan få rätt till så kallad aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Systemet idag är utformat så att många unga med funktionsnedsättningar som får aktivitetsersättning inte deltar i insatser som syftar till att öka chanserna att få arbete eller börja studera. Ett skäl är att de förlorar sin rätt till ersättning om de vill studera på deltid. Den som har sjuk- eller aktivitetsersättning tjänar inte heller på att söka arbete eftersom inkomsten kan minska när man skriver in sig vid Arbetsförmedlingen. Människor som har sjuk- eller aktivitetsersättning måste ges bättre förutsättningar att bryta sitt utanförskap. Deras situation kan förändras och därför vill vi att det ska vara möjligt att våga testa att arbeta eller studera utan att förlora sin ersättning.

Alla ska ha möjlighet att påverka sin egen situation. Om man har en funktionsnedsättning är det viktigt att den hjälp och det stöd man får är anpassat efter individens behov. Därför vill vi ge människor med funktionsnedsättning ökade möjligheter att bestämma över innehållet i stöd, hjälp och service. Framför allt personer som får sin assistans från kommunen har för lite valfrihet idag. Därför vill vi se över ersättningen för den kommunala assistansen.

En del av dina frågor är sådana att de har lokala svar. Centerpartiet kan inte på riksnivån besluta om hur en viss verksamhet bäst utformas i en kommun. Det vet de lokala politikerna bättre hur det kan fungera och det är så vi tänker om vår Närodlade politik, att beslut ska fattas så nära de berörda som möjligt. Det handlar heller inte om EN lösning, utan om många olika, beroende på att individerna är olika.

Vi vet också att det läggs ett stort ansvar på anhöriga och därför är det viktigt att det finns möjligheter för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt och att det finns ett stöd, exempelvis ett personligt ombud, för den som behöver det.

Länsstyrelsen har kontroll över god man och överförmyndarverksamheten. Även lokala politiker kan kontaktas för att ta hjälp om det förekommer missförhållanden.

När det gäller skolan och utbildningen, så har vår riksdagsledamot Per Lodenius arbetat hårt för att förbättra särskolan, särgymnasiet och göra det möjligt för alla att läsa vidare, oavsett funktionsnedsättning. Här görs mycket, men det behöver göras mer för att skapa likvärdiga förutsättningar för alla att skaffa sig en examen och ett arbete.

Hoppas att du med det här svaret något har fått svar på dina frågor!

Vänligen,
Inger Fredriksson

Centerpartiets Riksorganisation”
.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Äh,det märks tydligt att ingen politiker (av dem som hittills svarat) har insikt i hur det är för dem som inte alls klarar sig själva.
Det där med att arbeta gäller ju inte alls de våra om man säger så,alltså gör de åtgärder politiker pratar om ingen skillnad eller nytta för dem som behöver allra mest hjälp.

Johannes mamma sa...

Håller med helt och hållet i vad ovanstående kommentar säger.
Dom har inte en susning om de individer som inte platsar in på nån del i deras sinnevärld.
Jag blir så ledsen...